Waarom eerst mangrovebossen, zeegrasweiden en koraalriffen?

Ontdek waarom we ervoor kozen om ons eerste portfolio met deze drie projecten te lanceren!

Go Ocean werd in 2023 gelanceerd met een portfolio van drie projecten in drie verschillende landen. We weten het, slechts drie…?? Deze drie projecten zijn echter zorgvuldig gekozen op basis van onze prioriteiten en vormen de basis om de komende jaren te groeien.

Prioriteit 1: Herstel van de meest gedegradeerde mariene ecosystemen.

Ten eerste willen we de meest gedegradeerde mariene ecosystemen wereldwijd herstellen voordat ze hun tipping point bereiken en hun waardevolle levensondersteunende capaciteit verliezen. Het identificeren van de ‘meest gedegradeerde’ ecosystemen is een uitdaging, omdat dit afhangt van specifieke criteria en de mate van degradatie per regio verschilt. Sommige gebieden zijn mogelijk veerkrachtiger of beter beheerd dan andere. Enkele van de wereldwijd erkende gedegradeerde mariene ecosystemen omvatten:

 • Koraalriffen, die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, koraalverbleking, overbevissing en vervuiling.
 • Mangrovebossen, die vaak worden bedreigd door verstedelijking, uitbreiding van de aquacultuur en kustontwikkeling.
 • Zeegrasweiden, die habitats vormen die worden bedreigd door kustontwikkeling, vervuiling en klimaatverandering.
 • Estuaria (riviermondingen), waar zoet water en zout water samenkomen, die beïnvloed worden door vervuiling van landbouwafvoer, industriële lozingen en stedelijke activiteiten.

Afbeelding 2: Voormalig koraalrif, gedegradeerd door explosieve vistechnieken nabij Nusa Penida, Bali (Indonesië).

TUSSENSTAND

KORAALRIF 🌊

MANGROVEBOS 🌊

ZEEGRASWEIDE 🌊

ESTUARIUM 🌊

Nadat we deze eerste prioriteit hadden onderzocht, zijn we verder gegaan met het onderzoeken van onze andere prioriteiten om te ontdekken welke ecosystemen we het eerste jaar in het portfolio moesten opnemen.

Prioriteit 2: Ondersteuning van de biodiversiteit en creatie van habitats voor zeedieren.

Mariene ecosystemen lopen sterk uiteen wat betreft biodiversiteit en ondersteuning van habitats voor wilde dieren, en verschillende ecosystemen spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van verschillende soorten. Het is echter belangrijk op te merken dat deze ecosystemen met elkaar verbonden zijn en dat de gezondheid van de ene van invloed kan zijn op de andere.

Wat betreft de ondersteuning van de biodiversiteit en de habitat van zeedieren is het koraalrif het belangrijkste en bekendste ecosysteem:

 • Koraalriffen behoren tot de meest biodiverse ecosystemen ter wereld.
 • Ze bieden leefgebied voor een breed scala aan mariene soorten, waaronder vissen, ongewervelde dieren en andere organismen.
 • Veel commercieel belangrijke vissoorten zijn voor hun voortplanting en voeding afhankelijk van koraalriffen.

Naast koraalriffen zijn estuaria in deze context een belangrijk ecosysteem – en sterk gedegradeerd. Estuaria zijn overgangszones waar rivieren de zee ontmoeten, waardoor een unieke mix van zout en zoet water ontstaat. Daarom dienen ze als nursery voor veel mariene soorten en bieden ze een veilige en voedselrijke omgeving voor jonge vissen en ongewervelde dieren.

Mangrovebossen verdienen het om aan deze lijst te worden toegevoegd, omdat mangrove-ecosystemen in kustgebieden voorkomen en belangrijke broedplaatsen en nurseries vormen voor vissen en andere mariene soorten. Ze bieden bescherming tegen roofdieren en stormvloeden, waardoor ze van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van veel soorten.

En ten slotte zijn zeegrasweiden ook zeer productieve ecosystemen die een leefgebied bieden voor een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder vissen, schaaldieren en weekdieren.

TUSSENSTAND KORAALRIF 🌊🌊 ESTUARIUM 🌊🌊 MANGROVEBOS 🌊🌊 ZEEGRASWEIDE 🌊🌊

Afbeelding 3: Een krab verstopt in de zeegrasweide, Schotland.

Naast deze zichtbare ecosystemen ondersteunt de open oceaan, inclusief de pelagische zone, een breed scala aan zeeleven, van plankton tot grote zeezoogdieren. Veel trekkende soorten, zoals walvissen en tonijn, zijn voor hun voedsel en voortplanting afhankelijk van de open oceaan. Hetzelfde geldt voor de diepzee-ecosystemen, inclusief hydrothermale bronnen en koude submariene bronnen, die unieke en vaak onontdekte soorten herbergen die zijn aangepast aan extreme omstandigheden. Deze ecosystemen dragen bij aan de mondiale biodiversiteit en spelen een rol in de nutriëntenkringloop. We mogen deze minder zichtbare en uiterst belangrijke oceanische zones niet vergeten.

Prioriteit 3: De gevolgen van klimaatverandering mitigeren.

Mariene ecosystemen spelen een cruciale rol bij het beperken van de klimaatverandering door het vastleggen van koolstofdioxide (CO2). Daarom is het toevoegen van koolstofproductieve ecosystemen aan ons portfolio een must voor ons maar ook voor onze Go Ocean-members, voornamelijk bedrijven die hun negatieve impact op mens en planeet proberen te verminderen.

De drie meest effectieve ecosystemen bij het vastleggen en opslaan van koolstof zijn mangrovebossen, zeegrasweiden en getijdenmoerassen (tidal saltmarsh). De dichte wortelsystemen van mangroven vangen organisch materiaal op, voorkomen de afbraak ervan en maken de langdurige opslag van koolstof in het sediment mogelijk; Zeegrasweiden zijn belangrijke koolstofputten, omdat de zeegrasplanten koolstof vastleggen en opslaan in hun weefsels en sedimenten. Getijdenmoerassen zijn specifieke habitats binnen het estuariene ecosysteem die grote hoeveelheden koolstof kunnen vastleggen. Net als mangroven en zeegrassen vangen en slaan moerassen koolstof op in hun bodem.

Figuur 1: Gemiddelde dichtheid van broeikasgasreducties door Blue Carbon-interventies, vergeleken met gemiddelde cijfers voor terrestrische bossen, World Bank, 2023, p.24.

Andere veelbelovende ecosystemen volgens recent onderzoek van de Wereldbank (World Bank. 2023. Unlocking Blue Carbon Development: Investment Readiness Framework for Governments. Washington, D.C.: World Bank) zijn zeewier, kelpbossen, benthische sedimenten en mud flats (een soort getijdengebied dat ook in estuariumomgevingen voorkomt).

TUSSENSTAND MANGROVEBOS 🌊🌊🌊 ESTUARIUM 🌊🌊🌊 ZEEGRASWEIDE 🌊🌊🌊 KORAALRIF 🌊🌊 KELPBOS 🌊 BENTISCH SEDIMENT 🌊

De beslissende factor: de ondersteuning van lokale gemeenschappen daar waar dit het meest nodig is

Het herstellen van verschillende mariene ecosystemen kan aanzienlijke voordelen opleveren voor kustgemeenschappen, aangezien gezonde ecosystemen essentiële diensten leveren, zoals leefgebied voor het leven in zee, bescherming tegen stormen en voorziening van middelen voor het levensonderhoud. Het succes van de projecten hangt echter ook af van lokale omstandigheden, betrokkenheid van de gemeenschap en duurzame beheerpraktijken.

Lokale gemeenschappen zijn voor hun levensonderhoud en culturele identiteit vaak afhankelijk van mariene ecosystemen. Door deze gemeenschappen bij het restauratieproces te betrekken, wordt er rekening gehouden met hun traditionele kennis, en worden zij stakeholders bij het succes van het project. Steun van de gemeenschap helpt ook bij de monitoring op de lange termijn en het onderhoud van herstelde gebieden.

Het herstellen van de ecosystemen nabij de kustlijn of aan de kust geeft de meeste kansen om lokale gemeenschappen te betrekken. Betrokkenheid kan bestaan uit educatie, workshops, restauratie-activiteiten, monitoring-activiteiten of het mede organiseren van een gemeenschapsfeest waar kennis wordt uitgewisseld en relaties worden opgebouwd.

Afbeelding 4: Betrokkenheid van de gemeenschap bij het restauratieproject voor koraalriffen in Nusa Penida, Bali (Indonesië).

FINALE SCORE

MANGROVEBOS 🌊🌊🌊🌊

ZEEGRASWEIDE 🌊🌊🌊🌊

ESTUARIUM 🌊🌊🌊🌊

KORAALRIF 🌊🌊🌊

KELPBOS 🌊

BENTISCH SEDIMENT 🌊

Het resultaat...

Op basis van alle bovenstaande factoren hebben we ervoor gekozen om in 2023 onze eerste portefeuille te lanceren

 1. Herstel van koraalriffen samen met de lokale gemeenschappen in Nusa Penida, Bali, waar veel armoede en vervuiling een negatieve invloed hebben op het eiland en zijn bevolking (lees er hier meer over).
 2. Mangrovebosherstel nabij een dorp in Madagaskar waar de lokale gemeenschap – voornamelijk klimaatvluchtelingen – een inkomen kan verdienen en kan leven van de vele krabben die terugkeren naar het ecosysteem.
 3. Herstel van zeegrasweiden in Schotland, waar lokale mensen betrokken zijn bij het herstel van het erfgoed van hun Schotse meren en worden gestimuleerd om hun omgeving opnieuw op te voeden met het oog op het behoud van hun natuurlijke wereld.

Afbeelding 5; 6; 7: Herstelproject voor koraalriffen, Nusa Penida; Mangroveherstelproject, Madagaskar; Herstelproject voor zeegrasweiden, Schotland.

Natuurlijk worden er door elk ecosysteem ook andere ecosysteemdiensten geleverd en deze worden door ons zeer gewaardeerd. Daarom vind je in al onze projecten een compleet overzicht van de voordelen van het ecosysteem. Zeegrasvelden zuiveren bijvoorbeeld het water en stabiliseren de kustlijn; mangrovebossen beschermen kustlijnen tegen overstromingen en stormen; koraalriffen breken de golven voordat ze de kust bereiken; kelpbossen kunnen voor veel soorten als voedzaam voedsel dienen; enzovoort.

What's next?

In de eerste maand van 2024 hebben we al een rivieroeverbos-project in Schotland toegevoegd aan het portfolio, dat de estuaria en uiteindelijk onze oceaan ten goede komt.

In 2024 breiden wij ons portfolio uit met

 • een lokaal project dat de Belgische kust beschermt tegen stormen en overstromingen.
 • een zeewier-/kelpproject om de koolstofvastlegging verder te verbeteren.
 • een wildlife-project

Verder in de toekomst zullen we ook proberen een positieve en actieve bijdrage te leveren aan de open oceaan- en diepzee-ecosystemen.

We hebben zoveel uit de natuur gehaald en nu is het tijd om iets terug te geven.

Found this article interesting? Spread the word.